Lịch tiếp công dân của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

- Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;
Sở Công Thương Điện Biên thông báo lịch tiếp công dân như sau:
  1. Địa điểm tiếp công dân
Tại phòng “ Tiếp công dân”  tầng 1, Sở Công thương Điện Biên, địa chỉ: phố 7, phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ; Số ĐT: 0215 3826 934.
  1. Lịch tiếp công dân
2.1 Tiếp công dân Định kỳ hàng tháng: Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ theo giờ hành chính vào ngày 20 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề. Trường hợp Giám đốc Sở đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở uỷ quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.
2.2 Tiếp công dân thường xuyên:
Thanh tra Sở trực tiếp tiếp công dân trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
         2.3 Tiếp công dân đột xuất:
Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân khi có công việc đột xuất, khẩn thiết hoặc theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của cấp trên.   
Sở Công Thương tỉnh Điện Biên trân trong thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

Tác giả bài viết: TKT