tuyên truyền, hưởng ứng giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2022

Thực hiện công văn số 569-CV/BTGTU, ngày 18/4/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí về xây dụng Đảng lần thứ VII - năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2022 là giải báo chí có ý nghĩa chính trị sâu sắc; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống; thực hiện nghiêm tục, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luân jcuar Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy khối về công tác xây dụng Đảng, xây dụng hệ thống chính trị. Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chỉ xuất sắc về xây dựng Đảng, tích cực hưởng ứng, tham gia giải.
Tải nội dung chi tiết kế hoạch  tại đây

Tác giả bài viết: ST