Sản phẩm tiêu biểu
Hội nhập quốc tế
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 2265

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47864

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1338109

Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Thứ bảy - 30/07/2016 03:57
- Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động bán hàng đa cấp.
- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện
- Thành phần hồ sơ: - Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;
-  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
-  Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT;
-  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.
- Lệ phí (Nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu M-10 (Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
- Mẫu M-10A (Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
- Mẫu M-11 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
- Mẫu M-11A (Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Mẫu M-10
TÊN DOANH NGHIỆP
             Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                        ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
 
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:
1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:..........................
2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................................
Điện thoại: ................................... Fax: ................................... Email: ....................................
3. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:......................................................
4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương:....................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Văn bản, tài liệu kèm theo:...................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
 
                                                                Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu M-10A
TÊN DOANH NGHIỆP
             Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                        ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
 
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...........................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
Căn cứ Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số……..… của ………………… ngày …. tháng …. năm …..
Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:
I. Nội dung sửa đổi, bổ sung....................................................................................................
II. Lý do sửa đổi, bổ sung........................................................................................................
III. Văn bản, tài liệu kèm theo
......................................................................................................................................................
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
 
                                                                Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu M-11
UBND TỈNH….
SỞ CÔNG THƯƠNG...
             Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                        ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
 
              Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm …  của Công ty…………….……………..
              Sở Công Thương…….  xác nhận Công ty ........... đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh……….. với nội dung như sau:
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...........................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.
5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:........................................
6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................................
Số điện thoại: .............................................................................................................................
Số fax: .........................................................................................................................................     
Email: ..........................................................................................................................................
7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại:...........................
 
Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương....................................
 
                                                                              Đại diện Sở Công Thương
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu M-11A
UBND TỈNH….
SỞ CÔNG THƯƠNG...
            
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: .....                                                            ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
 
              Căn cứ: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm …  của Công ty…………….……………..
              Sở Công Thương…………….  xác nhận hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh……….. của Công ty …………. như sau:
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.
5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:........................................
6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):.......................................
Số điện thoại: .............................................................................................................................
Số fax: .........................................................................................................................................     
Email: ..........................................................................................................................................
7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại:...........................
 
Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương....................................
 
                                                                              Đại diện Sở Công Thương
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)
 

Tác giả bài viết: TKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn