Sản phẩm tiêu biểu
Hội nhập quốc tế
Hỗ trợ doanh nghiệp
Bảo vệ người tiêu dùng

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 2128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42725

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1332970

Biển đảo Việt Nam
Chiển thắng Điện Biên Phủ

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Thứ bảy - 30/07/2016 14:58
- Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo; Rà soát, đối chiếu nội dung hồ sơ thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương:
+ Gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-13 trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ và phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.
+ Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.
Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.
- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Điện Biên hoặc qua đường Bưu điện
- Thành phần hồ sơ: - Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12.
- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến.
- Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo.
- Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.
- Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp bổ sung:
+ Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo.
+ Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
- Lệ phí (Nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu M-12 (Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo).
- Mẫu M-13 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo).
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Mẫu M-12
TÊN DOANH NGHIỆP
             Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                        ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
 
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...........................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố................................... với nội dung như sau:
1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ..........................................................................................
2. Thời gian: ...............................................................................................................................
3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: ............................................
4. Nội dung: ................................................................................................................................
5. Văn bản, tài liệu kèm theo:...................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:......................................................     
            Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
 
                                                                Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)
 

Mẫu M-13
UBND TỈNH….
SỞ CÔNG THƯƠNG...
             Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                        ......, ngày ....... tháng ....... năm.......
 
XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO,
ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

 
Kính gửi: .....................................................................................................................................
                
                 Căn cứ:........................................................................................................................
                 Sở Công Thương…….  xác nhận Công ty…… đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh……….. với nội dung như sau:
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):....................................................................................... .
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::..............................
Do:................................................................................................................................................
Cấp lần đầu ngày:............./............./..........................................................................................
Lần thay đổi gần nhất:...............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................................
Điện thoại:....................................................Fax:.......................................................................
Email (nếu có):...........................................................................................................................
Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):...........................................
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:
Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................................................
Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/............................
Chức vụ:......................................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..............................................
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:...............................................
Do:.................................................................. Cấp lần đầu ngày:........../............/.....................
Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày ......................................................................................
4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo:...........................................................................................
5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo:...................................................................
6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương:.............................................
7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo:..................................................................................
Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.
                                                                              Đại diện Sở Công Thương
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)
(Đối với các nội dung từ (4) đến (7) ở trên, Sở Công Thương có thể lập Phụ lục kèm theo trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo).
 

Tác giả bài viết: TKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn